ADMITEREA 
pentru anul școlar 2023-2024
 
 
PLAN DE MĂSURI JUDEȚEAN pentru pregătirea și organizarea admiterii în învățământul liceal și în învățământul profesional/dual de stat pentru anul școlar 2023-2024 
 • ADMITEREA în învăţământul liceal pentru anul școlar 2023-2024
OME nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 aici
 
Cuprinde: 
 • Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal  pentru anul şcolar 2023-2024
 • Anexa 2
  • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024
  • Calculul mediei finalede admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocational, profilurile artistic, sportive, teologic și militar pentru anul școlar 2023-2024
 • Anexa 3 – Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Anexa 4 – Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv
 • Anexa 5 Declarație prin care se solicită ca la stabilirea mediei la evaluarea națiuonală să nu se ia în calcul nota la proba de limbă și literatură maternă

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aprobată prin OMECTS nr. 4.802/2010 valabilă pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2023-2024. aici

 • ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2023-2024

OME nr. 5439 din 26 septembrie 2022 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2023-2024 aici

Cuprinde: 

 • Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2023-2024
 • Anexa 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2023-2024
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016 - aici
OME nr. 5443/26.09.2022 pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată
prin OMENCS nr. 5.068/2016 aici
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017 - aici
OME nr. 5442/26.09.2023 pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin OMEN nr. 3.556/2017 - aici
 
 
 

ADMITEREA 
pentru anul școlar 2022-2023
 
 
 • ADMITEREA în învăţământul liceal pentru anul școlar 2022-2023
OME nr. 5150/30.08.2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023 aici
 
Cuprinde: 
 • Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal  pentru anul şcolar 2022-2023
 • Anexa 2
  • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2022-2023
  • Calculul mediei finalede admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocational, profilurile artistic, sportive, teologic și militar pentru anul școlar 2022-2023
 • Anexa 3Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale
 • Anexa 4 Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv
 • Anexa 5 - Declarație prin care se solicită ca la stabilirea mediei la evaluarea națiuonală să nu se ia în calcul nota la proba de limbă și literatură maternă

Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 aprobată prin OMECTS nr. 4.802/2010 valabilă pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023. aici

 • ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2022-2023

OME nr. 5142 din 30 august 2021 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023 aici

Cuprinde: 

 • Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2022-2023
 • Anexa 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2022-2023
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016 - aici
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017 - aici
 

ADMITEREA 
pentru anul școlar 2021-2022
 
GHIDUL CANDIDATULUI pentru admiterea în învățământul liceal, profesional si dual de stat pentru anul școlar 2021-2022  
 • ADMITEREA în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

OMEC nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 aici

OME nr. 3721/23.04.2021 pentru modificarea și completarea  OMEC nr. 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 aici

 

 • ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2021-2022

ORDIN nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 aici

ORDIN ME nr. 3775/6.05.2021 pentru modificarea și completarea OMEC nr. 5449 din 31 august 2020 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022 aici


ADMITEREA 
pentru anul școlar 2020-2021
 
 

 • ADMITEREA în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021

 

OMEC nr. 4317/21.05.2020 pentru modificarea și completarea OMEN nr. 4948/2019 privind organizarea și defășurarea admiterii în învățământul liceal de stat (contine și Anexele la ordin)

Calendarul actualizat al admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021, conform Anexei nr. 1 la OMEC nr. 4317/2020 aici

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea în liceele vocaționale vor fi apreciate astfel:

 • La profilurile artistic, sportiv, teologic și pentru specializarea filologie - liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.

 • La profilurile pedagogic și militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe bază de calificativ: admis/respins.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul vocațional se vor desfășura astfel:

 • Pentru profilul Artistic - arte vizuale: specializările Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură, Arte ambientale, Design, Conservare - restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrări.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Muzică - Secția Instrumentală și Secția Artă vocală interpretativă se va desfășura pe baza evaluării unei înregistrări audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere în învățământul liceal vocațional, profil artistic, specializarea Muzică-Secția Teoretică se vor susține on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de învățământ care organizează probele.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolvenții claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivalează cu media aritmetică a mediilor generale obținute de candidat în ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic și Dans românesc. Pentru absolvenții învățământului gimnazial, altul decât specializarea Coregrafie, proba de aptitudini constă în evaluarea unei înregistrări pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.
 • Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluării unei înregistrări pe un CD/DVD (audio-video) cu evoluția candidatului, conform cerințelor conținutului probelor.
 • Pentru profilul pedagogic - toate specializările - evaluarea și certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fișe de aptitudini, de către unitatea de învățământ în care este înmatriculat candidatul în clasa a VIII-a.

Fișa de aptitudini va conține următoarele:

a) tipurile de aptitudini - de comunicare, artistice și fizice - și disciplina în ale cărei programe școlare este cuprins fiecare tip de aptitudini: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

b) media generală a claselor V-VIII la disciplinele: limba și literatura română, educație vizuală, educație muzicală, educație fizică și sport;

c) media generală a claselor V-VIII la purtare;

d) calificativul - Admis/Respins la profilul pedagogic;

 • Pentru profilul teologic,  se vor susține următoarele probe:

a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;

b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă;

 • Pentru profilul militar se pot înscrie candidații care au fost declarați „Admiși” la selecția organizată în centrele zonale de selecție și orientare.

 • La învățământul liceal Waldorf, specializarea filologie, nota finală la probele de aptitudini va rezulta din media aritmetică a mediilor generale pentru clasele V-VIII obținute la disciplinele: limba și literatura română/limba și literatura maternă (după caz), educație plastică și educație muzicală. Nota finală minimă de promovare a probelor de aptitudini trebuie să fie 7 (șapte).

 • Pentru profilul sportiv, înscrierea candidaților este condiționată de existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere – condiție eliminatorie. De asemenea, o altă condiție eliminatorie este aceea ca elevul să dețină un document prin care să se ateste că practică organizat, de cel puțin un an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa. Nota finală la probele de aptitudini se va echivala cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică a mediilor anuale la această disciplină.

 

Metodologia completă, pentru fiecare probă în parte, pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă AICI.


OMEC nr. 5532/11.12.2019 pentru modificarea OMEN nr. 4948/27.08.2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 - aici

Cuprinde: 
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2020-2021
 
Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare. - aici
 
 • ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021
 
OMEC nr. 4325/22.05.2020 privind modificarea și completarea OMEN nr. 5087/2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 AICI
 
Anexa 1 - Calendarul actualizat al admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 AICI
Anexa 2 - Calendarul actualizat al admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului Național al calificărilor pentru anul şcolar 2020-2021 AICI
 

OMEN nr. 5087/30.08.2019 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2020-2021 aici
 
Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2020-2021 aici
Anexa 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului Național al calificărilor pentru anul şcolar 2020-2021 aici
 
Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin OMENCS nr. 5068/2016 - aici
Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional dual, aprobată prin OMEN nr. 3556/2017 - aici

 


ADMITEREA 
pentru anul școlar 2019-2020
 
 • ADMITEREA în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2019-2020

Ierarhia pe judet aici

OMEN nr. 4829/30.08.2018 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020 - aici
 
Cuprinde: 
Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-2020
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2019-2020  - cu excepția colegiilor naționale militare
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2019-2020 în colegiile naționale militare
 
 • ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020
OMEN nr. 5031/04.09.2018 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2019-2020 aici
Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2019-2020 aici
Anexa 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului Național al calificărilor pentru anul şcolar 2019-2020 aici

 

 


ADMITEREA 

pentru anul școlar 2018-2019
 
 • ADMITEREA în învăţământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019
OMEN nr. 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019 - aici
Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019
Anexa 2 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2018-2019
 
 • ADMITEREA în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019
OMEN nr. 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul școlar 2018-2019 aici
Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2018-2019
Anexa 2 - Calendarul admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului Național al calificărilor pentru anul şcolar 2018-2019
 

 
ADMITEREA
în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
 

OMENCS nr. 5077/31.08.2016 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018 - aici

Cuprinde: 
Anexa 1 - Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2017-2018
Anexa 2 - Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal pentru anul şcolar 2017-2018

ADMITEREA
în învăţământul liceal şi profesional de stat
pentru anul şcolar 2016-2017
 
 • Ghidul candidatului pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat, an şcolar 2016-2017 se găseşte aici
 • OMECS nr. 5082/31.08.2015 privind  organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017 - aici
 • Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 1 la OMECS nr. 5082/31.08.2015 - aici
 • Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în invăţământul liceal - aici
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 valabilă şi în anul şcolar 2015-2016 - aici
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaţionale, prevăzută în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.432/2014, cu modificările ulterioare. - aici
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probei de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în anul şcolar 2011-2012 în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 - aici
 • Calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat pentru anul şcolar 2016-2017, prevăzut în anexa nr. 3 la OMECS nr. 5082/31.08.2015 - aici
 • Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naționale nr. 3.136/2014 privind organizarea, funcționarea, admiterea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani. - aici

 
 
ADMITEREA
în învăţământul liceal şi profesional de stat
pentru anul şcolar 2015-2016
 
GHIDUL CANDIDATULUI - 2015 (aici)
Cuprinde:
-Planul de şcolarizare pentru admiterea în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016
-OMECS privind organizarea şi desfăşurarea admiterii
-Calendarul admiterii în liceu
-Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în liceu
-Model - Fişa de înscriere în anul şcolar 2015-2016 la admiterea în clasa a IX-a - învăţământul liceal de stat
-Calendarul admiterii în învăţământul profesional
-Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţămâtul profesional
-Model - Fişa de înscriere în anul şcolar 2015-2016 pentru înscriere în învăţământul profesional de stat cu durata de 3 ani